บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด   Bangkok Property Appraisal Co.,Ltd.  
  ยินดีต้อนรับสู่ : บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด       Welcome to : Bangkok Property Appraisal Co.,Ltd.  
     
 

หน้าแรก                    วิสัยทัศน์                    คณะกรรมการบริหารและผู้ประเมินหลัก                    แผนที่ตั้งสำนักงาน                    ติดต่อบริษัท                    สมัครงาน

 
 

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา-สมาคมธนาคารไทย
กรมที่ดิน
กระทรวงการคลัง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

                 กรุงเทพประเมินราคา เป็นบริษัทฯ แนวหน้าที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบครันภายใต้กรอบของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นสากล มีความถูกต้อง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยบุคลากรมืออาชีพ

 

 

พันธกิจ (Mission)

 

               1. มุ่งเน้นการให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นหลัก และขยายรูปแบบการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ด้านอื่นๆ ให้มีครอบคลุมภายใต้กรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นสากล

               2. งานที่ให้บริการต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

               3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทักษะและความสามารถให้มีความเป็นมืออาชีพ

 

 

 

ค่านิยม (Core Value)

 

               แบบแผนในการปฏิบัติของพนักงานในองค์กร เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการทำงาน บริษัทฯได้กำหนดค่านิยมขององค์กร เพื่อให้การทำงานบรรลุสู่ประสิทธิผลตามที่ต้องการได้  ดังนี้

 

          สร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร เสมือนพี่น้อง  ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ปกป้อง เก็บรักษาข้อมูลขององค์กรและลูกค้า  ทำงานให้มีมาตรฐาน ซื่อสัตย์ สุจริต  รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

 

พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กร

 

B : Brotherhood

                     

ให้พนักงานมีความรัก ความผูกพัน กับเพื่อนร่วมงานเสมือนพี่น้อง ร่วมแรงร่วมใจทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของส่วนรวม

 

K : Knowledge          

ศึกษาเรียนรู้ คิดริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุงปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

K : Keeping

เก็บรักษาข้อมูล และความลับของลูกค้าเกี่ยวกับการประเมิน เน้นความซื่อสัตย์ สุจริต

 

P : Professional   

เน้นการทำงานด้านการประเมินให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับจรรยาบรรณ ประพฤติปฏิบัติ ด้วยความสุจริต คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม

 

A : Accountability      

เน้นความรับผิดชอบ เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน  ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบวินัยแห่งความถูกต้อง

 

 

 

 

 

:: ภาพถ่ายบริเวณอาคารสำนักงาน ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าหลัก                    วิสัยทัศน์                    คณะกรรมบริหารและผู้ประเมินหลัก                    แผนที่ตั้งสำนักงาน                    ติดต่อบริษัท                    สมัครงาน

 
 

 

100/122 อาคารบีดีจี ชั้น 3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tel :  02-641-5107-9, 02-641-4828-30  Fax : 02-641-4826

e-mail :   lovebangkokbkk@gmail.com